ਮਿਤੀ 20-26 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਵਿਸ਼ਾ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ : ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਪੇਖ


ਮਿਤੀ 20-26 ਅਕਤੂਬਰ, 2010

ਵਿਸ਼ਾ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ : ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਪੇਖ