ਮਿਤੀ 19-26 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਵਿਸ਼ਾ : ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ


ਮਿਤੀ 19-26 ਦਸੰਬਰ, 2011

ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ

(HERMENEUTICS & SIKH HERMENEUTICS)