ਮਿਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਵਿਸ਼ਾ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ


ਮਿਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ - 2 ਫਰਵਰੀ, 2014; ਵਿਸ਼ਾ- ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ