ਮਿਤੀ 21-28 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਵਿਸ਼ਾ : ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਚੌਥੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ)