ਕਾਨਫਰੰਸ (17-19 ਅਕਤੂਬਰ, 2012) ਵਿਸ਼ਾ- ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ